کد مطلب: 12296 تعداد بازدید: ۹۰۶

دعوت جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳
 
موضوع:
احکام همسر غایب مفقود الاثر در مذاهب خمسه وحقوق ایران
         استاد راهنما: جناب آقای حسین قربانی (زیدعزه)
                استاد مشاور: جناب آقای احمد عابدینی (زیدعزه)
                استاد داور: جناب آقای مسعود راعی  (زیدعزه)
طلبه: مرضیه دادخواه
زمان:یکشنبه 11/05/94 ، ساعت 8 صبح
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
******************************************
موضوع:
امر به معروف ونهی از منکر با تاکید بر نقش حکومت
استاد راهنما: جناب آقای مهدی طحانی (زیدعزه)
استاد مشاور: جناب آقای رسول مظاهری(زیدعزه)
استاد داور: جناب آقای مسعود راعی  (زیدعزه)
طلبه: مژگان نجفی
زمان:یکشنبه 11/05/94 ، ساعت 10 صبح
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
***********************************
موضوع:
مستشرقان و وحی قرآنی
استاد راهنما: جناب آقای جعفر شاهنظری (زیدعزه)
استاد مشاور: جناب آقای محسن برقی کار(زیدعزه)
استاد داور: جناب آقای حمید الهی دوست  (زیدعزه)
طلبه: معصومه محسنی
زمان:یکشنبه 11/05/94 ، ساعت 14 صبح
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
***********************************
موضوع:
اثار وپیامد های اجتماعی ایمان وانکار رستاخیز از منظر قرآن کریم
استاد راهنما: جناب آقای داوود اسماعیلی (زیدعزه)
استاد مشاور: جناب آقای ملکوتی خواه(زیدعزه)
 استاد داور: جناب آقای محسن برقی کار(زیدعزه)
طلبه: زهره تودشکی
زمان:یکشنبه 13/05/94 ، ساعت 7:30 صبح
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
**********************************
موضوع:
معنا شناسی واژه حب در قرآن
استاد راهنما: جناب آقای غلامرضا رئیسیان (زیدعزه)
استاد مشاور: جناب آقای مصطفی زمانی (زیدعزه)
استاد داور: جناب آقای حمید الهی دوست  (زیدعزه)
طلبه: عزت غلامی
زمان:یکشنبه 13/05/94 ، ساعت 14
مكان: سالن اجتماعات، مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران استان اصفهان
حضور پژوهشگران و سایر علاقمندان را گرامی می¬داریم
آدرس : اصفهان- میدان شهدا- خیابان ابن سینا – کوچه شهید سرخوش – کوچه بهداشت
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان