• مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران الزهرا س مبارکه (۲)