کد مطلب: 12984 تعداد بازدید: ۸۹۴

فرشته پاكي و نجابت

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳

ستر و پوشش نشانه عشق به خداوند است و حق‌الله و تو كه به زينت پوشش مزين شده‌اي و به جايگاه عفيفه بودن، نايل و چونان فرشته‌اي بر اريكه پاكي و نجابت تكيه زده‌اي؛ لباست بسي والاتر از لباس رزم مردان نبرد و تو در ميان رزمي و چون سربازان جهاد اكبر؛ با پوشش كاملت، آرامش حيات انساني را پاس مي‌داري و خود، در آرامشي و چه عارفانه به ميان آمده‌اي...

خواهرم! خيمه سياهت بهترين و سالم‌ترين پناهگاهي است براي تو، كه به تو وقار و متانتي خاص مي‌بخشد و تو كه در پرتو ارزش‌هاي انسان‌ساز الهي، ارزش حقيقي خويش را خوب دريافته‌اي؛ از دريچه انساني و معنوي، شخصيت بگير، نه از ظواهر جسماني و ظاهري؛ و زينت‌هاي وجودي‌‌ات را در پيكره حجاب محفوظ دار.
خواهرم! جاذبه زيبايت را در جام خانه و خانواده بريز كه مهد پرورش انسان‌هاي الهي و تكامل يافته است؛ مهر، عطوفت و جمالت را در جايگاه مقدس همسري و مادري هديه كن تا مسجود فرشتگان قرار گيري كه سپاه عقل را توان مقابله با سپاه سياه نفس هست اگر تو بخواهي... 
خواهرم! تو گل خوشبويي هستي كه رايحه طراوت و جواني را به گلخانه خانواده ارزاني مي‌داري و با سنگر حجابت، چشم هرزه طلبان را نشانه مي‌گيري. خواهرم مگذار تا با بدحجابي يا بي‌حجابي تو، بهانه‌اي به دست بيماردلان افتد.
حجاب ظاهر و باطنت، معرف هويت ايماني توست. يادت باشد كه زكات زيبايي عفاف است و پاكدامني؛ جسم فاني است و روح باقي، جسم محدود است و روح مي‌تواند تا آنجا اوج بگيرد كه به وصال دوست رسد؛ يادت باشد كه تن مركب روح است تا آنجا كه بتواند پله‌هاي مناسبي براي تعالي روح قرار گيرد؛ يادت باشد كه تو والايي و بلند مرتبه و زير بناي فضايل انساني كه مقام خليفة اللهي‌ات، جهان را مسخّر تو ساخته است؛ يادت باشد كه روح سرشار از عاطفه و لطافت تو، جايگاه تربيت الهي انسان‌ساز است. خواهرم! يادت باشد ميراث‌دار حيا و عفت فاطمه‌اي و مريم، بهترين وارث حجاب و عفاف...